Succesfactoren zorgtechnologie

Huidige situatie in de branche: gebrek aan kennis en tijd hinderen opschaling zorgtechnologie in verpleeghuizen

Volgens het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) loopt het personeelstekort in de gehele zorg in 2022 op tot meer dan 100.000 medewerkers. Steeds vaker wordt naar technologie gekeken om het werk van zorgverleners te vergemakkelijken en tijd te besparen, ook in de verpleeghuiszorg. Maar uit onderzoek van Jester Strategy blijkt nu dat de inzet van technologie op een grote schaal nog ver weg is en niet altijd tot tijdsbesparing leidt.

Zorgtechnologie kan op verschillende manieren een bijdrage leveren aan het creëren van voldoende tijd en aandacht voor cliënten. Technologie kan de kwaliteit en veiligheid van zorg vergroten en het leven van cliënten waardiger maken. De inzet van technologie biedt eveneens kansen om slimmer te werken. Denk aan de inzet van slim incontinentiemateriaal, GPS-trackers en cameratoezicht.

Er zijn echter een aantal aandachtspunten. Bij veel organisaties is technologie nog geen integraal onderdeel van hun visie op zorg, terwijl dit de kans op een succesvolle inzet vergroot. Ook opschaling en borging is een aandachtspunt. Een knelpunt dat hierbij wordt ervaren, is het gebrek aan beschikbare kennis en tijd voor (de introductie van) zorgtechnologie. Vaak is de benodigde kennis en ervaring maar bij één of enkele medewerkers aanwezig. Ook bemoeilijkt een gebrekkige basisinfrastructuur (wifi-netwerken, 4G-bereik) een optimale inzet van technologie.

Er zijn zorgaanbieders die meer of minder ervaring hebben met zorgtechnologie. Daarnaast verschilt per technologische toepassing het gemak van implementatie en gebruik. Minder ervaren zorgaanbieders wordt geadviseerd te starten met functionele, meer losstaande, toepassingen zoals valdetectoren of activatiehulpmiddelen. Meer ervaren zorgaanbieders wordt geadviseerd het voortouw te nemen door samen met andere zorgaanbieders en leveranciers te experimenteren met meer complexe en geïntegreerde technologie zoals leefcirkels of slimme camerabewaking.

Negen succesfactoren voor de inzet van technologie

De ActiZ quickscan zorgtechnologie geeft je een beeld van de inzet van zorgtechnologie binnen je organisatie aan de hand van negen succesfactoren. Om de waarde van technologie optimaal benutten gaat het namelijk niet alleen om de techniek. De quickscan geeft een score op deze negen succesfactoren:

Gedeelde waarden

Gedeelde waarden omvatten de normen en standaarden waarmee het gedrag en de houding van de medewerkers richting wordt gegeven. Het wordt gevormd door impliciete én expliciete waarden, die het fundament onder iedere organisatie vormen.

Strategie

Strategie is een plan ontwikkeld door een organisatie om toekomstbestendig en succesvol te blijven werken. Strategie is het plan waarmee de doelstellingen worden bereikt, en dat de wijze formuleert waarop de organisatie reageert op veranderingen die plaatsvinden, hoe snel of langzaam deze ook gaan. Een goede strategie is helder geformuleerd, gericht op de langere termijn, ondersteunend bij het behalen van voordelen ten opzichte van concurrenten en wordt verstrekt door een sterke visie, missie en waardes.

Organisatiestructuur

De organisatiestructuur geeft weer hoe de organisatie ingericht is. Hierin wordt duidelijk wie waar voor verantwoordelijk is, en hoe de formele relaties in de organisaties lopen.

Systemen

De systemen zijn de processen en de procedures binnen de organisaties. Zij geven de dagelijkse gang van zaken weer en maken helder hoe beslissingen worden genomen. Systemen bepalen hoe men samenwerkt. Onder de systemen valt ook de technologie zelf.

Medewerkers

Medewerkers zijn het belangrijkste kapitaal binnen zorgorganisaties: meer dan 70% van de uitgaven zijn personeelgerelateerd. Het gaat over het type medewerkers dat een organisaties aan zich wil verbinden, hoeveel mensen er benodigd is voor de opdracht die de organisatie heeft, en hoe deze geboeid, gebonden en behouden blijven.

Leiderschap

Leiderschap omschrijft hoe een organisatie aangestuurd wordt door alle leidinggevenden, hoe zij onderling met elkaar omgaan en communiceren en welke acties zij nemen. Met andere woorden, het omvat de managementstijl van de leidinggevenden van de organisatie.

Vaardigheden

Vaardigheden zijn de capaciteiten die de organisatie nodig heeft om de strategie te realiseren. Het is de unieke set kennis die nodig is om de kernactiviteiten goed uit te kunnen voeren, en de competenties die nodig zijn om verder te ontwikkelen.

Houding

Houding is de manier waarop de organisatie zorgtechnologie benadert: integraal en vanuit toegevoegde waarde.Samenwerking Samenwerking is de mate waarop de organisatie samenwerkt met externen bij de inzet van technologie en haar kennis deelt.